Address: Khu tac Ka, xa Huu Vinh Xã Hữu Vĩnh, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 3837838

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Anh Phong Motel

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

200,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)