Address: Thon Rung Rong, xa Dong Tan, huyen Huu Lung, tinh Lang Son Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053829888

Email: banglangtimhl@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Bang Lang Tim motel

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

200,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)