Address: 11 Minh Khai, thi tran Bac Son, huyen Bac Son, tinh Lang Son Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: (0205) 3 837 728

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nha nghi Binh Huong

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)