Di tích lịch sử Thủy Môn Đình được xếp hạng di tích cấp quốc gia

30/06/2021 628 0

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1992/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Địa điểm Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Di tích Thủy Môn Đình là một điểm di tích lịch sử có giá trị tiêu biểu, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng bảo vệ vững chắc chủ quyền nơi biên giới của Đô Tổng binh sứ ty, Bắc quân Đô đốc phủ, Hữu Đô đốc tướng Thao quận công Nguyễn Đình Lộc trong diễn trình lịch sử trông nom, bảo vệ vùng biên ải của tổ quốc. Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn được thể hiện trong nội dung văn bia, di tích Nhà Bia Thủy Môn Đình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xếp hạng Di tích cấp Tỉnh theo Quyết định số 41/2002/QĐ-UB ngày 02/10/2002.

Cùng với những ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn đó, đến năm 2015 Bia Thủy Môn Đình tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia tại Quyết định số: 53/QĐ- TTg ngày 14 tháng 01 năm 2015 về việc công nhận bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ.

Việc xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Địa điểm Thủy Môn Đình đã thêm một lần nữa khẳng định giá trị vô giá của những chứng tích ý nghĩa lịch sử, cột mốc văn hóa chủ quyền lãnh thổ gần nơi biên cương của tổ quốc. Qua đó tạo cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích.

Related Post

Sample Plan