Address: 202 Phai Ve Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053895999

Email: khachsanhoangduong@gmaii.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Hoang Duong Hotel

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

300,000đ /1 night Standard 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)