Address: So 4, Chu Van An, p Vinh Trai, thanh pho Lang Son, tinh Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053875486

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Tùng Lâm

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250đ /1 night Standard 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)