Address: 69, Ngo Quyen, P. Vinh Trai, thanh pho Lang Son, tinh Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053873103

Email: myson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Mỹ Sơn

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

160,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)