Address: 38 đường Bến BắcTam Thanh, thành phố Lạng Sơn Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0205 3710 389

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Suoi Ngoc hotel

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

400,000đ /1 night Standard 4 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)