Address: Khu Nam Quan, Thi tran Dong Dang, huyen Cao Loc, tinh Lang Son Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053852998

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Tân Việt Hoa

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)