Address: So 9, Hoang Van Thu, Khu 4 Thi tran That Khe, huyen Trang Dinh, tinh Lang Son Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0205 3883039

Email: thanhhang@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nha nghi Thanh Hang

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Standard 2 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)